http://danmarkpillen.com/vicodin/
DEN HAAG: Alphons Diepenbrockhof 3 | ZOETERMEER: Gaardedreef 185 | Tel. 06-27 28 16 87


Member of the
International Dance
Council (CID)

youtube facebook

Danscentrum
Salseros is lid van:

Andos2
ANDOS
EADOlogo21
EADO

cid_main_image
INTERNATIONAL
DANCE COUNCIL

Algemene voorwaarden

en  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL CONDITIONS SALSÉROS  ( For the English version see below )

 
1a. Vanaf het moment dat u heeft ingeschreven voor een cursus, workshop, bootcamp of u heeft zich opgegeven voor een privéles, bent u verplicht het volledige cursusgeld, bedrag van de workshop, bootcamp of privéles te voldoen, tenzij de inschrijving / opgave is geannuleerd binnen 7 dagen na inschrijving / opgave tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de cursus, workshop, bootcamp of privéles.

Annulering dient plaats te vinden per aangetekend schrijven  of per email, slechts rechtsgeldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging van Danscentrum Salseros kan worden overgelegd.
Indien niet is opgezegd zoals hierboven is vermeld, blijft de betalingsplicht van kracht, ook als u niet naar de cursus, workshop, bootcamp ofprivéles gaat of bent geweest, om wat voor reden dan ook, dus ook in geval van overmacht en of ziekte.

Telefonische of mondelinge annuleringen zijn NIET rechtsgeldig en kunt u zich derhalve daarop NIET beroepen!

1b. U bent als inschrijver verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld van de door u ingeschreven partner. Indien de partner in gebreke blijft dan zal het cursusgeld door u worden voldaan.
 
1c. Nadat u een inschrijving via de website heeft gedaan, ontvangt u per ommegaande automatisch een Bevestigingsmail op het door u ingevulde emailadres.
Indien u het niet meteen ontvangt, check dan ook uw spambox. 
U dient de in de Bevestigingsmail vermelde link "BEVESTIGEN" aan te klikken om de ontvangst van uw Bevestigingsmail te bevestigen.
Indien u geen Bevestigingsmail heeft ontvangen, moet u dit binnen 1 dag bij Danscentrum Salséros per email melden!
 
Na de door Danscentrum Salséros verzonden Bevestigingsmail krijgt u geen andere bevestigingen meer.
Zodra uw inschrijving door ons is ontvangen, staat u meteen ingeschreven, ook als u geen Bevestigingsmail van Danscentrum Salséros heeft ontvangen.
 
1d. Een inschrijfformulier mag alleen ingevuld worden voor de inschrijving van een cursus en NIET voor een proefles.
 
1e. Een cursus duurt 8, 10 of 12 weken. U schrijft zich altijd in voor 1 cursus. Op het einde van een cursus eindigt dan ook de overeenkomst. Voor een volgende cursus moet u zich opnieuw inschrijven.

1f. Indien u cursusgeld aan Danscentrum Salseros overmaakt voor een vervolgcursus of een andere cursus dan wordt hiermee automatisch uw inschrijving van de lopende of afgelopen cursus verlengd.
 
2a. Zorg voor een tijdige betaling van het cursusgeld ( uiterlijk op de eerste lesdag ) en voorkom daarmee onnodige extra kosten.
Bij niet tijdige betaling verzenden wij een herinnering en / of aanmaning.
Bij een 2e aanmaning ( 5 dagen na de eerste aanmaning ) worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Indien betaling nog steeds achterwege blijft, zijn wij genoodzaakt het incasso uit handen te geven aan Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders, waarbij alle incasso- en gerechtelijke kosten voor uw rekening zullen komen. De incassokosten bedragen 15% met een minimum van EUR 40,-
 
2b. Bij de tweede aanmaning komen alle eventuele kortingen ( zoals bijv. Ooievaarspas, studentenkorting e.d. ) te vervallen en is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 
2c. Uw betalingsplicht blijft onverminderd van kracht ook als u geen Bevestigingsmail heeft ontvangen. Ook indien u de Bevestigingsmail niet heeft bevestigd blijft uw betalingsplicht van kracht.
 
3. Danscentrum Salséros behoudt zich het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe / andere docenten aan te stellen om de lopende of de nieuwe cursussen te verzorgen.
Annulering van de cursus om reden van wisseling van docenten is niet mogelijk.
 
4. Een gedane (aan)betaling vervalt indien u na inschrijving de cursus, workshop, bootcamp of privéles om wat voor reden dan ook ( dus ook bij overmacht zoals ziekte e.d. ), niet meer kunt volgen.
 
5. Bij een tussentijdse beëindiging van de cursus, om wat voor reden dan ook ( dus ook bij overmacht zoals ziekte e.d. ), vindt geen restitutie, verrekening of doorschuiving van het cursusgeld plaats. Ook al zou de cursus na 1 les niet meer voortgezet kunnen worden of u heeft helemaal geen lessen kunnen volgen, vindt geen restitutie, verrekening of doorschuiving plaats. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus in te halen of te verrekenen.
 
6. Indien Danscentrum Salséros een cursus annuleert, zal restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 
7. Indien u zonder partner een les komt inhalen op een andere dag dan uw vaste lesdag, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen.
 
8 Gemiste lessen kunnen kosteloos ingehaald worden, mits er daar een mogelijkheid toe is. Mocht dus bijv. een bepaalde cursus slechts op 1 dag per week worden verzorgd in een vestiging, dan is er geen mogelijkheid om de gemiste les in te halen. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden in een volgende cursus of verrekend worden met een volgende cursus.
Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden, komen dus te vervallen.
 
9. Mensen die met een partner een gemiste les willen inhalen, hoeven dit niet te melden.
 
10. Indien u zonder partner op les komt, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen. Bij een tekort aan partners zal er gewisseld worden.
 
11. Het is niet toegestaan om film / video opnames te maken tijdens de danslessen, tenzij de docent hiervoor toestemming heeft verleend.
 
12. Salséros is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers.
Laat geen waardevolle spullen in de garderobe achter.
 
13. Voor u zich inschrijft voor een dans- of fitnesscursus bij ons adviseren wij u om uw arts / specialist te raadplegen om na te gaan of deelname aan één of meerdere cursussen voor u verantwoord is.
 
14. Salséros is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die cursisten / bezoekers van onze dansscholen oplopen tijdens, voor of na de danslessen of tijdens onze dansavonden, ongeacht de locatie.
 
15. Salséros heeft het recht om een ieder de toegang tot de dansschool of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
16. Op onze dansavonden en of danslessen worden wel eens fotos en video-opnames gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de fotos en videobeelden te publiceren op onze of andere websites en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de fotos of videobeelden voorkomen.
Salseros behoudt zich het recht voor om de gemaakte video opnames in DVD vorm te verkopen!
 
17. Danscentrum Salseros is niet aansprakelijk voor individuele toezeggingen die door de docenten en of ander personeel van Danscentrum Salseros worden gedaan, tenzij de toezeggingen gestaafd kunnen worden door schriftelijk bewijs met de handtekening van de directie en een stempel van Danscentrum Salseros.
 
18. Persoonlijke hygiëne wordt erg op prijs gesteld. Het is raadzaam om fris en met schone kleren op les te komen. Salsa, Merengue en vooral Zouk, Bachata en Kizomba worden vrij dicht tegen elkaar gedanst. Indien één van de partners niet fris ruikt, is dat niet prettig voor de ander.
 
19. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven Persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen. Derhalve worden onze cursisten gevraagd geen telefoonnummers en emailadressen aan docenten van Salseros te geven. Deze gegevens zijn immers bij Salséros bekend en kan dus daarnaar worden verwezen!
Wij nodigen u uit om ook de Privacyverklaring op onze website te lezen!
 
20. Danscentrum Salseros behoudt zich het recht voor om de danslessen te verplaatsen naar een andere locatie binnen Den Haag,  indien er omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken.
Annulering van een lopende cursus of voor een nieuwe ingeschreven cursus om die reden is niet mogelijk. 
 
21. Bij inschrijving voor een cursus wordt uw emailadres automatisch toegevoegd in ons mailingbestand, waardoor u automatisch onze Nieuwsbrieven zult ontvangen.
Indien u dit niet wenst, kunt u zich voor de Nieuwsbrief weer afmelden!

22. Bij inschrijving èn betaling van het volledige cursusbedrag in één keer voor 2 of meer cursussen tegelijk ( mag in hetzelfde seizoen zijn of bij inschrijving voor 2 op één volgende seizoenen ), krijgt u gratis 1 paar dansschoenen uit onze voorraad. Indien niet meer op voorraad, dan zal Danscentrum Salseros deze bestellen. Levertijd bij bestelling is tussen 2 en 4 weken.
Deze aanbieding geldt niet voor houders van kortingspassen of als u van een andere korting, zoals vermeld bij onze Kortingsregelingen, gebruik heeft gemaakt.
Indien u, na de betaling van het cursusgeld en ontvangst van de dansschoenen door u, de 1e en/of de 2e cursus om wat voor reden dan ook niet (meer) kunt volgen, dan heeft u geen recht op enige vergoeding/compensatie/restitutie van het betaalde cursusgeld.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 GENERAL CONDITIONS SALSEROS

1a. Once you have registered for a dance course or have signed for a private lesson, you are obliged to pay for the full course fee / the costs of a private lesson, unless the registration has been annulled within 7 days after registration. 

Annullment can be granted only by sending a registered letter or email (legitimate only when an acknowledgement email of Danscentrum Salséros has been received and can be showed).
The payment obligation remains valid even if you do not go to the course or private lessons for any reason, including in case of force majeure / illness.

A verbal request for annullment or by phone call is NOT legitimate!
 
1b. As a registered member you are obliged to pay the tuition fees of the partner you have signed up for. In case the partner fails to attend to classes, you will be held accountable for payment of the full course fee.
 
1c. After signing up through the website, you will immediately receive an acknowledgement email automatically on the email address you have registered.
If you do not receive it at once, check also your spambox.
You must click on the “confirm” link in the email to confirm receiving the acknowledgement email.
 
If you did not receive an acknowledgement email, you have to report this by sending an email to Danscentrum Salséros within 1 day!
 
Once Danscentrum Salséros has sent you an acknowledgement email, you will not receive any other confirmation email.
As soon as we have received your registration, you are immediately inscribed, even when you did not receive an acknowledgement email from Danscentrum Salséros.
 
1d. An inscription form can only be filled up to register for a course and NOT for a free try-out lesson.

1e. A course lasts 8, 10 or 12 weeks. You always register for 1 course. The agreement therefore ends at the end of a course. You will have to re-enroll for the next course.

1f. If you transfer money to Danscentrum Salseros for a follow-up course or another course, your enrollment of the current or last course will automatically be extended.
 
2a. Please make sure the payment of the course fee is in time (at the latest on the day of the last lesson) in order to prevent unnecessary extra costs.
When we have not received the payment of your tuition fee in time, we will send a reminder and / or an urge to pay.
With a second reminder to pay (5 days after the first reminder), you will be charged with an extra   € 20,- for administration.
 
If the payment due has still not been received, we will be obliged to notify the debt collection agency Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders, with which you will be charged an extra fee of 15% with the minimum amount of EUR 40,-.

2b. After the second reminder to pay any possible discount (such as Ooievaarspas, student discount etc.) will cease to be valid and you will be charged for the full tuition fee.
 
2c. Even if you did not receive an acknowledgement email, you will be obliged to pay.
Likewise, if you did not confirm the receipt of the acknowledgement email, you will still be obliged to pay for the tuition in the full.
 
3. Danscentrum Salséros reserves the right to change / hire substitute teachers during the course or at the beginning of a new course, in order to take care of the ongoing or new dance class lessons. It is not possible to cancel a course due to a change in teachers. to be refunded.
 
4. If for any reason after registration you have to stop attending classes early on, (even under cirumstances beyond your control such as illness etc.), a (down) payment expires and is not to be refunded.
 
5. Quitting a course before the end of the course for any reason possible (even under circumstances beyond your control such as illness etc.) will not result in restitution, settlement or extension of payment. Even if you were not able to attend to 1 single lesson or to no lesson at all, restitution, settlement or extension of payment cannot be considered. It is not possible to compensate for any missed lesson. Neither by catching up nor by settlement in a next course.
 
6. When Dansentrum Salséros cancels a course, restitution of the course fee takes place.
 
7. In case you take a catch-up lesson without partner, we cannot guarantee it is possible for you to dance with a partner during the whole lesson.
 
8. You can take a free catch-up dance class lesson, if there is any possibility for it. When for exemple a dance class is only given once a week on one specific location, there is no possibility to catch up for the missed lesson. It is not possible to compensate or catch up on missed lessons in a next course. When there is no possibility to catch up on missed lessons, compensation consequently cannot be considered.
 
9. Members who want to catch up on a missed lesson with their dance partner, don not have to mention this in particular.
 
10. In case you attend a lesson without dance partner, we cannot guarantee you will dance with a partner during the whole lesson.
When there is a shortage of dance partners, partners might be changed.
 
11. It is not allowed to make film / video recordings during the lessons, except with the permission of the teacher.
 
12. Salséros shall not be held reliable for loss of, or damage to jackets or any other property of any person or persons attending / visiting our school. Be careful not te leave valuables in the wardrobe.
 
13. Before you register for a dance or fitness class, please consult your physician / medical specialist to make sure that participation to one or more of our courses is well-advised.
 
14. Salséros shall not be held reliable for personal discomfort / injuries of whatsoever kind to any member / visitor of our dance school; prior, during or after a dance class or dance evening in any of our locations.
 
15. Salséros reserves the right to refuse admittance to any person or persons attending our dance school or dance evening, on our own terms.
 
16. Occasionally photos are taken or video recordings are made on our dance evenings or in our dance classes. We reserve the right to pulish these photos or videos on our or other websites and to also make use of them for promotional activities, without specific permission.
Salséros reserves the right to sell the video recordings on dvd!
 
17.The management of Danscentrum Salséros is not liable for any personal commitment, made by teachers or other members of the Salséros staff, unless they are consented in writing, containing a qualified signature of a member of the Salséros management or a Salséros School stamp.
 
18. Peronal hygiene is highly appreciated. It is very important that you wear clean clothes and smell fresh to classes. Salsa, Merengue and especially Zouk, Bachata and Kizomba are close partner dances. Therefore an unfresh odour is rather uncomfortable for the partner.
 
19. Salséros is highly committed to the protection of privacy. All personal information you have supplied us with, will be kept strictly confidential and will never be revealed to any third party. Therefore we ask our class members not to give phone numbers or email addresses to Salséros teachers. Personal information is already registered by Salséros and can consequently be referred to!
We invite you to read our Privacy rules on our website.
 
20. Danscentrum Salseros reserves the right to move the danceclasses to another location in The Hague, if there are circumstances that make it necessary.
Cancellation of a course for this reason or the new season is not possible.
 
21. When you have registered for a dance course, your email address will be automatically be added to our mailing list. As a result you will automatically receive our Newsletter. In case you are not interested, you can sign off for our Newsletter!

22. When registering and paying the full course amount at once for 2 or more courses simultaneously (may be in the same season or when registering for 2 in one following seasons), you will receive 1 pair of dance shoes from our stock free of charge. If out of stock, Danscentrum Salseros will order it. Delivery time when ordering is between 2 and 4 weeks.
This offer does not apply to holders of discount passes or if you have used another discount, as stated in our Discount Regulations.
If, after payment and receipt of the dance shoes by you, you cannot join the 1st and / or the 2nd course anymore  for any reason whatsoever, then you are not entitled to any compensation / refund of the paid course fee.